Vedtœgter for Alliance française, Helsingør

§ 1. Foreningens formål er at fremme interessen for fransk sprog og kultur i nordsjælland.

§ 2. Foreningens regnskabsår løber fra d. l. januar til den 3l. december.

§ 3. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nœgte optagelsen med 2/3 af sine medlemmers stemmer. I tilfœlde af nœgtelse skal spørgsmålet forelœgges den følgende generalforsamling.

Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

§ 4. Der betales et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsœttes af generalforsamlingen.

§ 5. Æresmedlemmer kan udnœvnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag; de betaler ikke kontingent.

Frankrigs officielle repræsentant i Danmark er ifølge lovene for Alliance Française i Paris æresformand for foreningen.

§ 6. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vœlges på en generalforsamling.

Bestyrelsen vœlger blandt sine medlemmer 1 formand, 1 nœstformand, 1 sekretœr og 1 kasserer og fastsœtter selv sin forretningsorden. Dens medlemmer vœlges for 2 år, idet skiftevis 3 og 4 medlemmer afgår på den ordentlige, årlige generalforsamling efter tur - om nødvendigt efter stedfunden lodtrœkning. Medlemmerne kan genvœlges.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer krœver det; dagsordenen skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer incl. formand eller næstformand er til stede. Der føres referat af møderne.

§ 7. Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes senest i september måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfœlde senest til månedsdagen efter begœringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel for en ordinær og 8 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de af vedtœgterne fastsatte grœnser i alle foreningens anliggender.

§ 9. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Dagsordenen for den ordentlige generalforsamling er:

1) Beretning om virksomheden i det forløbne virkeår.

2) Godkendelse det reviderede regnskab.

3) Forslag til kontingent for det følgende regnskabsår.

4) Indkomne forslag. Disse skal vœre bestyrelsen i hœnde senest 10 dages inden generalforsamlingens afholdelse.

5) Valg af bestyrelse.

6) Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7) Eventuelt.

Afstemning kan kun finde sted over de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt over œndringsforslag til disse. For at afgive stemme på generalforsamlingen krœves personlig nœrvœrelse. Valgene under pkt. 5 og 6 sker, hvis blot ét tilstedevœrende medlem ønsker det, skriftligt.

Ved afstemning gœlder i almindelighed simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 10 og 11. For at vœre stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have vœret medlem i 3 måneder.

§ 10. Til œndring af foreningens vedtœgter samt til optagelse af œresmedlemmer krœves mindst 2/3’s majoritet af de afgivne stemmer.

§ 11. Til foreningens opløsning krœves mindst 2/3’s majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen - senest 1 måned efter - indkalde til ekstraordinære generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedevœrendes stemmer.

§ 12. Foreningens formue skal vœre anbragt i anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt vœre rentebœrende.

Ved foreningens opløsning skal dens formue overgives til den franske ambassadør, hvem det overlades at bestemme, til hvilket med Alliance Française her i landet beslœgtet formål formuen bør overdrages.

§ 13. Disse vedtœgter,som erstatter tidligere vedtægter, trœder i kraft den 1. januar 2001 efter vedtagelse på generalforsamlingen 26. april 2000. Første generalforsamling efter disse vedtægter afholdes senest i september 2001.

§ 14. Der udfœrdiges samtidig en fransk oversœttelse af nœrvœrende danske vedtœgter, idet disse sidste alene er juridisk bindende.